Pátek 16. prosince 1927

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Landová-Štychová (pokračuje): Buď je to lump a pak mají úřady umožniti zjištění jeho provinění, nebo jde o nevinného člověka a pak nelze mluviti o něčem jiném než o novém způsobu persekuce komunistických poslanců. Je faktem, že komunistická strana nestrpí ve svých řadách bezcharakterních, hrabivých lidí. Komunističtí funkcionáři, poslanci i senátoři, nesmějí podle usnesení strany míti větší příjem pro své osoby i rodiny než dobře placený kvalifikovaný dělník a také ho nikdo nemá. Naši komunističtí dělníci to vědí a mají možnost přesvědčiti se o tom a proto se těmto klepům smějí. Ale musí to věděti také ostatní dělníci, na které se Rudá pomoc obrací a jimž bez rozdílu stran pomáhá, jestliže se jejich rodiny staly obětí třídní politické msty, poněvadž Rudá pomoc není složkou politické strany, ona je složkou celého dělnického hnutí.

Persekuce zasahuje dnes ovšem nejen proletářské bojovníky a jejich rodiny, ale i Rudou pomoc samu. Pořádáme akci pro vánoční nadílku rodinám proletářských politických vězňů. Vydali jsme výzvu, ze které nám censor sebral věty, které jindy už stokráte byly propuštěny, a to: "Dává štváti, vězniti, mučiti a usmrcovati zejména mluvčí dělnictva, aby zastrašila jejich rodiny a soudruhy. A tu nastává nejsvětější povinnost všech příslušníků pracující třídy, všech dělníků, pracujících rolníků a zaměstnanecké inteligence, podporovati v prvé řadě a ze všech sil oběti kapitalistické třídní justice, bílého teroru a zaměstnavatelské zvůle."

A v další části je zkonfiskováno toto: "Spravedlnost proletářská počíná podporou bojujících proletářů i obětí bílého teroru a kapitalistické třídní justice."

Kdybychom podali interpelaci, pánové a dámy, písemně, byla by zde rozdána tiskem tak za půl roku. Tak daleko jde třídní msta buržoasie proti těm, kteří měli odvahu protestovati proti jejímu zločinnému pořádku.

Chlubíte se, pánové, pokrokovou vyspělostí, ale zavádíte středověkou inkvisici. A při tom se vymlouváte na rudý teror v Rusku. Lze jen litovati, že se autoři hrůzostrašných povídek o rudém teroru nejdou přesvědčiti, jak to doopravdy je. Mezinárodní Rudá pomoc i tu koná svou povinnost. Uspořádala letos na jaře v Moskvě světovou konferenci z většiny nekomunistických delegátů Mezinárodní Rudé pomoci a později světovou konferenci většinou nekomunistických právníků ze všech států světa a opatřila jim možnost, navštěvovati ruské věznice kdykoliv a bez zvláštního předchozího ohlášení.

To vy si, pánové, u nás dovoliti nemůžete. U nás naopak členům Národního shromáždění svým zákazem znemožňujete kontrolu poměrů ve věznicích a trestnicích. Je tu zákaz, který zastavuje poslance před prahem vězení, který se tam dostane jedině tenkráte, je-li sám uvězněn. Naše delegace RPČ rovněž použila této příležitosti a navštívila v Moskvě věznici Lefortskou a z dob carství proslulou Butyrku. Naše poznatky jsou obsaženy v brožuře dr Poláka "Pravda o vězeních sovětského Ruska", která bude vydána. Já tu chci stručně poukázati v souvislosti s novými persekučními zákony, které jste připravili, na principy, jimž slouží různé typy ruských věznic, které skutečně chtějí vězně napraviti a probuditi v nich zdravou chuť a zálibu k práci. Práce není jako u vás trestem, nýbrž lékem, stává se navyklou potřebou, a naopak k nejtěžším disciplinárním trestům náleží odnětí práva na práci a přísná isolace. Práce je honorována. Vězeň, není-li v disciplinárce, může se svým výdělkem od 1/3 až do 3/4 volně nakládati, může ze svého výdělku své rodině přispívati. Ve vězení je bufet a prodejna, kde prodavači jsou spolehliví vězňové. Strava je chutně upravena, podávána s čistými příbory a v dostatečném množství. V bufetu je čokoláda, ovoce, salámy a pod., ba i kuřivo, vyjma alkohol. V kooperativu lze koupiti všechno ostatní i knihy. Pro vězně negramotné je tu škola, pro gramotné škola jazyků, zeměpisu, aritmetiky, občanské sovětské nauky atd. (Výkřiky na pravici.) Pánové, vy u nás ohlupujete vězně, vy z nich děláte idioty.

Ve vězení ruském je pamatováno na zachování zdraví delikventů, na podmínky regenerace u těch, u nichž zločinnost je spíše dědičným zatížením nebo důsledkem nerozumné životosprávy. Jsou tu tělocvičny, závodní dráhy a hříště pro hry a sport. Duševního osvěžení a povzbuzení dostane se vězni ve vězeňském kinu. Vstupné je 15 kopějek, pro ženy zvlášť a zdarma. Vězňové mají, své ochotnické divadlo, hudební a pěvecký sbor, kroužky šachistů, čítárny a j. v.

Předseda (zvoní): Upozorňuji paní poslankyni, že její řečnická lhůta již uplynula.

Posl. Landová-Štychová (pokračuje): Hned jsem hotova. V době mimopracovní je dovolen volný pohyb po budově až do určité doby večerní. Návštěvy jsou povoleny dvakráte týdně, korespondence též, dovolená z vězení na 3 dny v měsíci, eventuelně 14 dnů v roce, zejména pro zemědělce v době žní. Tyto výhody s omezením návštěv, korespondence a bez dovolených mají také političtí vězňové podle mimořádné možnosti duševní práce, podle vlastní vůle.

Při věznicích jsou laboratoře pro psychiatry a kriminology - zločinectví jest zde studováno jako nemoc a učencům jest dána možnost bádání za účelem nalezení cest k odstranění zločinnosti vůbec. Sovětský socialistický řád sám o sobě jest jedním z nejjistějších léků k odstranění zločinnosti. Velká část politických provinilců má příležitost, studiem a vězeňským režimem i v nejpřísnějším stupni seznati veliké cíle sovětského zřízení, a to právě znenáhla působí k dokonalému převratu u těch, kdož se stavěli proti sovětům z neporozumění, z neznalosti - ale jinak z pohnutek nesobeckých, nezištných.

V každém vězení je sovět, skládající se ze zástupce ústavu, lékaře, pedagoga a dvou zástupců vězňů. Ten jedná o všech záležitostech, týkajících se poměrů ve vězení, a o otázkách a potřebách a event. stížnostech vězňů. Vězni mají teď svůj časopis, který si sami řídí. O jejich poměru k Rudé pomoci svědčí fakt, že sami pořádají slavnostní večery ke cti Rudé pomoci.

Nám, kteří jsme přišli z kapitalistických republik evropských, zdály se tyto poměry prostě úžasnými. Viděli jsme tu něco, o čem jsme čítávali v socialistických teoriích a utopiích a co překonávalo svou prostou samozřejmostí všechny naše představy. Měli jsme naprostou volnost pobytu v celé budově vězeňské, styků s vězni - úplně bez kontroly dozorců. Rozhovory s vězni samy o sobě tvořily by zajímavou knihu.

Jak rozumí sovětská vláda problému pracovní kolonie, o tom svědčí poměry na ostrově v Bílém moři Solovce, o nichž byly přineseny naprosto lživé zprávy a které na základě svědectví ženy jednoho z vězňů Solovky, která tam za svým mužem často jezdí, popisuji v předmluvě Polákovy brožury.

Končím výzvou: Chcete-li poznati, jak se má pracovati proti zločinnosti, jděte se učit do sovětského Ruska. (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Dávám slovu k doslovu zpravodaji p. posl. dr Hallovi.

Zpravodaj posl. dr Halla: Slávna snemovňa! Pí. posl. Landová-Štychová použila pri tejto príležitosti poslaneckej tribúny k politickej reči, ktorá nemá s osnovou ničoho spoločného. Tým ma zbavuje povinnosti na ňu reagovať. Navrhovaný zákon je skutočne zlepšením, nákladu nevyžaduje a preto prosím, aby bola prijatá osnova bezo zmeny. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování. Sněmovna je schopna se usnášeti.

Osnova zákona má 3 články, nadpis a úvodní formuli. Ježto není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 3 články, nadpisem a úvodní formulí, ve znění doporučeném panem zpravodajem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Druhé čtení vykoná se při projednávání odst. 3 pořadu, bude-li přijat návrh na zkrácené řízení podle §u 55 jedn. řádu.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Přikročíme nyní k dokončení projednávání odst. 1, k hlasování. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Ad 1. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk 1339) k vládnímu návrhu (tisk sen. 480 a 539) zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona) (tisk 1381).

Zpravodajem je p. posl. dr Černý.

Zákon o pozemkovém katastru má 4 články a dalších 113 paragrafů, nadpis zákona, nadpisy hlav a ostatní nadpisy v zákoně se vyskytující, jakož i úvodní formuli zákona.

Ježto podány byly různé návrhy, míním dáti hlasovati takto:

Nejprve dám hlasovati o návrhu posl. inž. Záhorského, dr Patejdla, Bergmanna a druhů na vrácení a přikázání výborům pro dopravu a veř. práce, zemědělskému a ústavně-právnímu.

Současně páni posl. inž. Záhorský, dr Patejdl, inž. Nečas a druzi podali návrh podle §u 58 jedn. řádu, opatřený více než 50 podpisy, na sčítání hlasů při hlasování o tomto návrhu.

Budou se tedy hlasy sčítati.

Žádám pp. zapisovatele, aby spolu s úředníky sekretariátu při tomto hlasování provedli sčítání hlasujících, a to: p. posl. Vávra v úseku 1 a 2, p. posl. Chalupník v úseku 3 a 4, p. posl. dr Petersilka v úseku 5 a 6 a na presidiální tribuně, a p. posl. Ježka, aby spolu s tajemníkem sněmovny provedl sčítání hlasů podle oznámených výsledků.

Bude-li zamítnut tento návrh na vrácení výboru, hlasovali bychom o osnově samé meritorně, a to takto:

Nejprve o celé této osnově v úpravě návrhů posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr. v tomto pořadí:

O článku I až IV a o dalších §§ 1 až 95 budeme hlasovati v úpravě návrhů jmenovaných posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr.

O §u 96 hlasovali bychom v úpravě hlavního návrhu posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr.; bude-li zamítnuta, v úpravě eventuálního návrhu posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr.

O §§ 97 až 113 budeme hlasovati v úpravě návrhu posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr.

Bude-li tato úprava osnovy zákona zamítnuta, budeme o osnově hlasovati v úpravě návrhů posl. inž. Záhorského, dr Patejdla, Bergmanna a druhů.

Bude-li také tato úprava zamítnuta, budeme hlasovati dále takto:

O článku I až IV a §§ 1 až 8 podle zprávy výborové, neníť návrhů.

O §u 9 hlasovali bychom v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O §u 10 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O §§ 11 a 12 v úpravě návrhů posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ech 13 až 28 podle zprávy výborové.

O §u 29 budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ech 30 až 55 podle zprávy výborové.

O §u 56 budeme hlasovati v úpravě návrhů posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ech 57 až 83 podle zprávy výborové.

O §u 84 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ech 85 až 95 podle zprávy výborové.

O §u 96 nejprve v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ech 97 až 104 podle zprávy výborové.

O §u 105 budeme nejprve hlasovati v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §§ 106 až 113, o nadpisu zákona a všech ostatních nadpisech v něm se vyskytujících, a o úvodní formuli zákona podle zprávy výborové.

Jsou proti přednesenému pořadu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati podle toho, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s návrhem pp. posl. inž. Záhorského, dr Patejdla, Bergmanna a druhů na vrácení a přikázání osnovy výborům pro dopravu a veř. práce, zemědělskému a ústavně-právnímu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Prosím pány sčitatele, aby provedli sčítání hlasů.

(Po sečtení hlasů:)

Podle sděleného výsledku hlasování vyslovilo se pro návrh 87 hlasů, proti návrhu 115 hlasů. Návrh je zamítnut.

Budeme hlasovati meritorně, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí se čl. I až IV a §§ 1 až 95 v úpravě návrhů pp. posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tato úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí nyní s §em 96 v úpravě hlavního návrhu pp. posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tato úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí nyní s tímto paragrafem v úpravě eventuálního návrhu pp. posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. I tato úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §§ 97 až 113 v úpravě návrhu pp. posl. inž. Nečase, Remeše, Svobody a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí nyní s úpravou osnovy podle návrhů pp. posl. inž. Záhorského, dr Patejdla, Bergmanna a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. I tato úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí nyní s čl. I až IV a §§ 1 až 8 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. I až IV a §§ 1 až 8 jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s § 9 v úpravě návrhu pp. posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 9 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 9 je schválen podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 10 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 10 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 11 a 12 v úpravě návrhů posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo s těmito paragrafy souhlasí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 13 až 28 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 29 v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 29 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 29 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 30 až 55 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 56 v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 56 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 56 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 57 až 83 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 84 v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 84 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 84 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 85 až 95 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 96 v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 96 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 96 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 97 až 104 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Paragrafy tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 105 v úpravě návrhu posl. Chlouby a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo souhlasí s §em 105 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 105 je přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 106 až 113, nadpisem zákona a všemi ostatními nadpisy v něm se vyskytujícími, a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala osnovu zákona ve čtení prvém podle zprávy výborové, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Druhé čtení vyřídíme ještě v této schůzi, bude-li přijat návrh na zkrácené řízení podle §u 55 jedn. řádu při projednávání 3. odstavce dnešního pořadu.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP